Towel Media Algemene Voorwaarden (2023)

Towel Media is een handelsnaam van TowelTV B.V.

1. Definities 1.1.
In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Diensten: de door Towel Media aan Opdrachtgever op basis van een opdracht te leveren diensten. Hieronder vallen
uitdrukkelijk ook online diensten.
Opdrachtgever: Adverteerder/sponsor/merk en indien van toepassing een bemiddelend (media)bureau.
Producties: de door Towel Media aan Opdrachtgever op basis van een opdracht te leveren producties. Hieronder vallen
uitdrukkelijk ook online videoproducties.
Publicaties: de door Towel Media aan Opdrachtgever op basis van een opdracht te leveren publicaties. Hieronder vallen
uitdrukkelijk ook online videopublicaties.
Towel Media als handelsnaam van Towel TV BV, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Veemarkt 36B, 1019 DD,
te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 52159817, hierna “Towel Media”.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Towel Media en alle overeenkomsten tussen Towel
Media en Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes van Towel Media en van
de overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Towel Media, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan.
2.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
2.3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen in een overeenkomst,
prevaleren de bepalingen in de overeenkomst boven deze algemene voorwaarden.
2.4. Indien de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Towel Media eindigt, blijven ongeacht de reden van beëindiging, de
bepalingen van de overeenkomst, alsmede deze algemene voorwaarden van kracht op de rechtsverhouding tussen Towel
Media en de Opdrachtgever.
2.5. Towel Media wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.6. Towel Media heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Met het geven van een nieuwe opdracht
(her-distributie daar bij inbegrepen) door Opdrachtgever na wijziging van deze algemene voorwaarden, wordt Opdrachtgever
geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

3. Opdrachtverlening
3.1. Indien aan Towel Media diensten worden gevraagd door een Opdrachtgever of door Towel Media aan een (potentiële)
Opdrachtgever worden aangeboden, heeft dit verzoek of deze aanbieding te gelden als opdracht in de zin van titel 7 van Boek
7 BW, derhalve de artikelen 7:400 BW e.v. Deze bepalingen gelden ook voor vervolgopdrachten of aanvullende opdrachten.
3.2. Offertes en aanbiedingen van Towel Media zijn vrijblijvend. Towel Media heeft het recht tot vijf dagen na acceptatie door
Opdrachtgever haar offerte of aanbieding te herroepen.
3.3. De offerte of aanbieding dient als een geheel te worden gezien en Towel Media is niet gehouden tot levering van een deel
van de aangeboden prestatie tegen een proportionele prijs. In geval van het gedeeltelijk accepteren van een offerte of
aanbieding, staat het Towel Media vrij om een redelijke prijs voor dat gedeelte aan Opdrachtgever door te berekenen.
3.4. De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Towel Media komt tot stand door ontvangst door Towel Media
van een schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever van een door Towel Media verstrekte schriftelijke offerte of overeenkomst,
tenzij Towel Media gebruik maakt van haar recht als bedoeld in het vorige artikel om haar offerte of aanbieding binnen vijf
dagen na acceptatie daarvan te herroepen.
3.5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Towel Media. Dit geldt eveneens indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd.

4. Prijzen en facturering
4.1. Opdrachtgever zal de vooraf overeengekomen prijs voor de Dienst, Publicatie en/of Productie betalen, eventueel
vermeerderd met aanvullende door Towel Media gemaakte kosten. Facturatie geschiedt in beginsel op of omstreeks de eerste
dag waarop de Dienst is geleverd, dan wel de Publicatie en/of Productie is uitgekomen of online is gezet tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Opdrachtgever dient bij ondertekening offerte en/of overeenkomst 2/3 van het totaalbedrag te
voldoen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien vooraf geen prijs is overeengekomen, heeft Towel Media recht op
een redelijke vergoeding voor de uitgevoerde opdracht, een en ander te bepalen aan de hand van haar kosten en
winstmarges.
4.2. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. Towel Media zal het geldende BTW-tarief in
rekening brengen aan Opdrachtgever.
4.3. Facturen van Towel Media dienen binnen 14 dagen na dagtekening door Opdrachtgever te zijn voldaan op de
aangegeven rekening van Towel Media, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de
betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en daarmee wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast
brengt Towel Media in een dergelijk geval 15% buitengerechtelijke incassokosten en eventuele extra noodzakelijke juridische kosten in rekening.
4.4 Towel Media kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten/eigendommen van de Opdrachtgever onder zich houden, totdat de Opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Towel Media heeft voldaan. Towel Media is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade klant mogelijkerwijs lijdt ten gevolge van het gebruik van het retentierecht. 

5. Levering Diensten, Publicaties en Producties
5.1. Towel Media levert haar Diensten, Publicaties en/of Producties naar beste kunnen en zoals overeengekomen, tenzij dit
onmogelijk wordt gemaakt door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet
toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn
van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de
Diensten, Publicaties en/of Producties, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere
situatie waarop Towel Media geen beslissende controle kan uitoefenen. In het geval van overmacht is Towel Media niet
verplicht om enige vorm van als gevolg van de overmacht geleden schade te vergoeden.
5.2. Towel Media spant zich ervoor in om de overeengekomen Dienst, Publicatie en/of Productie op het afgesproken tijdstip
aan de Opdrachtgever te leveren.
5.3. Towel Media mag voor de uitvoering van de Diensten, Publicaties en/of Producties naar eigen inzicht derden inschakelen.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De kosten van ingeschakelde derden
worden aan Opdrachtgever doorberekend.
5.4. Gelet op de aard van de te leveren Diensten, Publicaties en/of Producties is het Towel Media toegestaan om op ieder
moment te besluiten om een geplande levering van een Dienst, Publicatie en/of Productie niet uit te voeren. Towel Media is in
een dergelijk geval geen schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Tenzij de reden van het niet leveren van de
Dienst, Publicatie en/of Productie te wijten is aan Opdrachtgever, is de Opdrachtgever in dat geval geen vergoeding
verschuldigd aan Towel Media.
5.5. Towel Media is gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van een aan haar verleende opdracht op te schorten indien
Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van diens (financiële) verplichtingen uit welke hoofde dan ook. Indien de
tekortkoming na ingebrekestelling voortduurt, is Towel Media gerechtigd de opdracht te beëindigen.
5.6. In geval van annulering van de verstrekte opdracht door Opdrachtgever of op grond van het niet nakomen van de
verplichtingen van Opdrachtgever, heeft Towel Media recht op de overeengekomen vergoeding, eventueel verminderd met
nog niet gemaakte en kosteloos te annuleren kosten verbandhoudende met de opdracht. Te maken kosten verband
houdende met de opdracht die niet meer kosteloos zijn te annuleren, zullen wel aan Opdrachtgever worden doorberekend.
5.7. Towel Media spant zich in om een zo goed mogelijke publicatiepositie en bereik te realiseren. Zij is echter niet
verantwoordelijk voor de al dan niet gedeeltelijke matige of minder goede plaatsing van de Publicatie buiten haar partner
netwerk.
5.8. Towel Media stelt de Diensten, Publicaties en/of Producties onder eigen redactionele verantwoordelijkheid samen. Het is
Opdrachtgever niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties. In geval
van schending van deze voorwaarde is Towel Media gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling, verzuim of gerechtelijke tussenkomst voor vereist is.
5.9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties te gebruiken of anderszins
aan te wenden indien Opdrachtgever niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst tussen haar en Towel Media heeft
voldaan, danwel dat de Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Towel Media uit andere hoofde niet nakomt.
5.10. Towel Media spant zich er voor in dat de door haar geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties zorgvuldig tot stand
komen en niet onrechtmatig zijn jegens derden. Towel Media heeft het recht om zelf de inhoud van haar Diensten, Publicaties
en/of Producties te bepalen en daarin wijzigingen aan te brengen. Towel Media heeft het recht om hetgeen niet uitdrukkelijk in
de opdracht is omschreven naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren.
5.11. De digitale Diensten van Towel Media, waaronder het beheer van (partner)websites worden door Towel Media zonder
enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid en deugdelijkheid aangeboden en geleverd.
5.12. Het online netwerk waarop op verzoek van Opdrachtgever aan Towel Media een online Publicatie of Productie wordt
vertoond kan van tijd tot tijd variëren, in die zin dat de samenstelling van de betrokken websites kan wijzigen.
5.13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een door Towel Media in een of meerdere van haar Towel
Media Publicaties en/of Producties te gebruiken advertentie of advertentie- en/of actie- uitingen aangeleverd door
Opdrachtgever. De advertentie- en/of actie uitingen moet aangeleverd worden op de door Towel Media aangegeven datum.
Wijzigingen of correcties in de aangeleverde advertentie kunnen vanaf de datum van aanlevering niet meer worden
aangebracht. Door het aanleveren van de advertentie- en/of actie- uitingen bij Towel Media, geeft Opdrachtgever uitdrukkelijk
toestemming om de inhoud van de advertentie openbaar te maken en te vermenigvuldigen ten behoeve van een of meerdere
publicaties. Indien Opdrachtgever vóór het (online) distribueren van de publicatie aangeeft de advertentie- en/of actie- uitingen
niet te willen plaatsen in de content, is hij gehouden de volledig hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. Terugtrekking van
een of meerdere advertentie- en/of actie- uitingen door Opdrachtgever nadat de publicatie is opgemaakt en/of gedistribueerd
is uitdrukkelijk uitgesloten.
5.14. Towel Media is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of fouten in de door Opdrachtgever aangeleverde (tekst van) de
advertentie- en/of actie- uitingen en Opdrachtgever vrijwaart Towel Media tegen aansprakelijkheid voor schade die hieruit
voortvloeit.
5.15. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aan te leveren advertentie- en/of actie- uitingen naar het oordeel van Towel
Media in strijd is met de openbare orde of goede zeden, althans naar het oordeel van Towel Media ongeschikt is voor de
desbetreffende publicatie, is Towel Media niet gehouden deze advertentie- en/of actie- uitingen te plaatsen in de video
content. 5.16. Towel Media is evenmin gehouden de door Opdrachtgever aangeleverde advertentie te plaatsen in een van
haar Publicaties indien de relevante distributeur van haar Publicatie(s) op grond van de inhoud van de advertentie de volledige
publicatie weigert te distribueren, dan wel enige betrokken website de (link naar) de betreffende advertentie weigert.
5.15 Verzoeken aan partners van Towel Media dienen altijd gecommuniceerd te worden via Towel Media. Het is de
Opdrachtgever niet toegestaan om zelfstandig contact op te nemen met partners omtrent productie en/of distributie van
publicaties, tenzij met nadrukkelijke toestemming van Towel Media.

6. Beëindiging van de overeenkomst
6.1. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, gaat de termijn van de overeenkomst tussen Towel Media en Opdrachtgever in
op de datum van levering van de eerste Diensten, Publicaties en/of Producties door Towel Media.
6.2. Towel Media is gerechtigd tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst zonder dat zij daarbij gehouden is tot enige
schadevergoeding jegens Opdrachtgever indien: 1. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek
daartoe is ingediend bij de rechtbank; 2. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd en verleend
verkregen; 3. omtrent Opdrachtgever (als natuurlijk persoon) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is
verklaard; 4. Opdrachtgever anderszins zijn beheer over zijn goederen verliest; 5. Opdrachtgever (als rechtspersoon) wordt
ontbonden; 6. er zich een situatie voordoet, waarbij door toedoen van Opdrachtgever afbreuk wordt gedaan aan de goede
naam van Towel Media (in de zin van artikel 5.8); 7. het management van Opdrachtgever dusdanig wijzigt dat Towel Media er
geen vertrouwen meer in heeft dat de Opdrachtgever de verplichtingen jegens Towel Media na zal komen of 8. Opdrachtgever
wordt overgenomen of fuseert met een derde;en/of 9. Opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van een of meer
verplichtingen uit de overeenkomst of voortvloeiend uit andere met de Opdrachtgever of aan hem gerelateerde
ondernemingen gesloten overeenkomsten, ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te
voldoen. In dit geval is Opdrachtgever gehouden tot volledige schadevergoeding jegens Towel Media.
6.3. Indien er sprake is van overmacht (in de zin van artikel 5.1), waardoor niet door Towel Media kan worden nagekomen en
Towel Media heeft aangegeven dat het haar onmogelijk is om binnen een periode van zes maanden alsnog de dienst te
leveren, hebben Opdrachtgever en Towel Media ieder de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden door middel van een
schriftelijke verklaring. In geval van overmacht is vergoeding van mogelijke schade van de Opdrachtgever uitgesloten.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Towel Media is niet gehouden tot enige vergoeding van mogelijke directe of indirecte schade van Opdrachtgever of van
een derde, al dan niet ontstaan uit een verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht of enige andere verplichting
jegens Opdrachtgever of derde, tenzij de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld van Towel Media. In ieder geval
is de schade beperkt tot de hoogte van de vergoeding van de desbetreffende opdracht.
7.2. Towel Media is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of enige derde geleden schade als gevolg van het onjuist
en/of ondeskundig gebruik of van de door Towel Media geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties en/of de daarin
gegeven informatie of als gevolg van wijzigingen van de geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties door Opdrachtgever
of derden.
7.3. Towel Media is niet aansprakelijk voor onjuistheden, fouten of vergissingen in of voortvloeiend uit de door Towel Media
Opdrachtgever aangeleverde (tekst van de) advertenties.
7.4. Towel Media is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit fouten van ingeschakelde derden bij het verrichten van
Diensten, Publicaties en/of Producties. Zo is Towel Media bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit fouten in de distributie van de Publicaties door de ingeschakelde distributie partners.

8. Auteursrechten
8.1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op de door Towel Media geleverde
Diensten, Publicaties en/of Producties berusten bij Towel Media of de door haar vertegenwoordigde rechtspersonen of
natuurlijke personen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de door Towel
Media geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties door Opdrachtgever verleent Towel Media aan Opdrachtgever
gedurende de looptijd van de opdracht een beperkt, niet-exclusief, nietoverdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele
eigendomsrechten op de Diensten, Publicaties en/of Producties.
8.2. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op door of namens Towel Media
geproduceerde voorstellen of concepten berusten bij Towel Media of de door haar vertegenwoordigde rechtspersonen of
natuurlijke personen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
8.3. Uitsluitend Towel Media heeft de bevoegdheid om op grond van haar auteursrechten of overige rechten van intellectuele
eigendom derden toestemming te verlenen tot het (doen) openbaar maken en/of (doen) verveelvoudigen van de ter
beschikking gestelde diensten. Indien Towel Media deze toestemming verleent omvat dit uitsluitend de niet-exclusieve en niet
overdraagbare toestemming tot gebruik op de overeengekomen wijze ten behoeve van het beschreven doel en binnen de
overeengekomen media.
8.4. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is het Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten, Publicaties en/of
Producties van Towel Media direct of indirect aan te bieden voor verdere verspreiding, danwel gewijzigd of ongewijzigd ter
beschikking te stellen aan derden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan te brengen zonder nadrukkelijke
toestemming van Towel Media.
8.5. Elk gebruik van een Dienst, Publicatie en/of Productie van Towel Media die niet is overeengekomen is een inbreuk op het
auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom van Towel Media of door haar vertegenwoordigde rechts- of
natuurlijke personen. Bij inbreuk op auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom komt aan Towel Media een
vergoeding toe ter hoogte van tenminste vijf maal de bij Towel Media gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik,
onverminderd het recht van Towel Media op volledige schadevergoeding of anderszins uit de auteursrechten of andere
intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende rechten en bevoegdheden.
8.6. Opdrachtgever stelt Towel Media per ommegaande op de hoogte indien Opdrachtgever verneemt dat aan hem geleverde
Dienst, Publicatie en/of Productie geheel of gedeeltelijk, al dan niet in bewerkte of gewijzigde vorm, wordt verspreid of gebruikt
door een derde die hiertoe niet gerechtigd is.
8.7. Deelnemers, presentatoren en/of andere natuurlijke personen hebben hun toestemming verleend voor uitsluitend
deelname en distributie van productie. Opdrachtgever mag zonder toestemming geen gebruik maken van beeldmateriaal van
deelnemers, presentatoren en/of andere natuurlijke personen zonder schriftelijke toestemming.
8.8. Bij beëindiging van de overeenkomst vervallen ongeacht de reden van beëindiging alle door Towel Media aan de
Opdrachtgever verleende rechten, welke alsdan weer overgaan op Towel Media.

9. Privacy
9.1. Indien van toepassing, geeft Opdrachtgever hierbij toestemming aan Towel Media voor het verwerken van de
persoonsgegevens van Opdrachtgever.
9.2. Indien Opdrachtgever technologie (zoals cookies) wenst toe te voegen aan het materiaal dat Towel Media op een website
plaatst, zal Opdrachtgever hiervan een nauwkeurige omschrijving ter beschikking stellen, met daarbij eveneens de
doelbeschrijving, opgave van de gegevens die worden verzameld. Towel Media besluit of zij instemt met de betreffende
technologie. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de verkregen gegevens te gebruiken voor zover vereist voor de afname van
de dienst binnen het kader van de opdracht. Ieder verder gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet
toegestaan.
9.3. Opdrachtgever garandeert dat zij (met de afname van de Dienst, Publicatie en/of Productie) voldoet aan het bepaalde in
de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens en vrijwaart Towel Media voor schade als gevolg van het
niet naleven van deze verplichting.

10 Metingen & Rapportage
10.1 Towel Media zal voor zover mogelijk aan Opdrachtgever inzicht geven in de bereikcijfers van geleverde Dienst, Publicatie
en/of Productie middels rapportage.
10.2 Metingen (online)systemen Towel Media zijn bindend. Op verzoek zal Towel Media inzicht verschaffen in de gebruikte
methodieken.
10.3 Towel Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van rapportage in geval van (technische)
overmacht.
10.4 Aan geprognotiseerde bereikcijfers kunnen geen rechten ontleend worden door Opdrachtgever.

11. Overige bepalingen
11.1. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou zijn met enige
bepaling van dwingend recht, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. In plaats van de
betreffende bepaling, zullen partijen een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige
bepaling overeenstemt.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle aan Towel Media verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste instantie
bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.